Ү
Үлэг гүрвэлийн жагсаалт F
Үлэг гүрвэлийн жагсаалт F

 

 • Fabrosaurus - Фаброзавр Хожуу Триас, Юрийн галавын эхэн үе буюу ойролцоогоор. 199-189 сая жилийн өмнө Африк, Лесото
 • Falcarius - Фалкарий Цэрдийн галавын үед буюу ойролцоогоор 130-125 сая жилийн өмнө өнөөгийн АНУ-ын Юта
 • "Fenestrosaurus" - nomen nudum, Овираптор Цэрдийн галавын үед буюу ойролцоогоор 75 сая жилийн өмнө өнөөгийн Монгол
 • Ferganasaurus - Ферганазавр Юрийн галавын дунд үед өнөөгийн Киргиз
 • Ferganosaurus
 • Ferganocephale - Ферганосепхайл Юрийн галавын үед өнөөгийн Киргиз
 • Flexomornis
 • Frenguellisaurus
 • Fruitadens
 • Fukuiraptor - Фукуираптор Цэрдийн галавын үед буюу ойролцоогоор 110-105 сая жилийн өмнө өнөөгийн Япон
 • Fukuisaurus - Фукуизавр Цэрдийн галавын эхэн үе буюу ойролцоогоор 125-115 сая жилийн өмнө өнөөгийн Японд
 • Fukuititan - Фукуититан Цэрдийн галавын эхэн үед өнөөгийн Япон
 • Fulengia
 • Fulgurotherium
 • "Fusinasus" - nomen nudum, Эотиранн Цэрдийн галавын эхэн үе буюу ойролцоогоор 125-120 сая жилийн өмнө өнөөгийн 
 • Fusuisaurus - Фүсэйзавр Цэрдийн галавын эхэн үед өнөөгийн БНХАУ
 • "Futabasaurus" - nomen nudum
 • Futalognkosaurus - Футалогнкозавр цэрдийн галавын сүүл буюу ойролцоогоор 87 сая жилийн өмнө Аргентин
 • "Futalongkosaurus"