Э
Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг 4 (2)
Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг 4 (2)

 

Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

 

1. Гурван хулуун цар бүхий Киннари (Kinnari) ятгыг Өмнөд Канара болон Майсурын ардын дуу хөгжимд ашигладаг. 2. Салангай буюу Чэннай шилбэний хонх Salangai / Chennai feet bell

 

 

1. Кипла (Ciplā) буюу Куртар (Kurtar), Читтика шигшүүргэ (Chittika), 2. Жал таранг (Jal tarang - Хиндигээр: जल तरंग, Урдугаар: جل ترنگ), Тамилаар: ஜலதரங்கம்) буюу Жал янтра (Jal-yantra), Жала тарангам эгшигт аяга (Jala tarangam musical cup). Жал таранг эгшигт аяга нь олон тооны шаазан болон зэс, гуулин аягаас бүрдэх бөгөөд хөгийг нь усаар тааруулдаг. 3. Ганц чавхдаст Гхатам цартай Пуллуван товшуур (Pulluvan crate with Ghatam)

 

 

1. Кришна (бурханы) вену бишгүүр (Venu krishna), 2. Пулланкулал бишгүүр (Pullankulal flute). Уг бишгүүрийг өөрөр Вену (Veṇu flute), Кулалу (kūḷalu), Пиллана грови (Pillana grōvi), Вэнуву (Vēṇuvu) хэмээн нэрлэдэг байна, 3. а. Пиллагови бишгүүр (Pillagovi flute), б. Мукхавина жимбүүр Mukhaviṇa oboe, в. Срути жимбүүр (Sruti oboe), г. Нагасвара жимбүүр (Nagasvara oboe), д. Алгоа бишгүүр (Algoa flute)

 

 

1. Тамил болон Кералын Комбу (Kombu) буюу Комбу патту эвэр бүрээ  (Kombu pattu brass, copper Blowing horn). 2.  а. Тутури бүрээ (Tuturi trumpet), б. Нафари бүрээ (Nafari trumpet), в. Комбу эвэр бүрээ  (Kombu Blowing horn), г. Курна бүрээ (Kurna trumpet). 3. Тимила бөмбөр (Тimila drum)

 

 

1. Керала мужын Кузхал (Kuzhal) буюу Кузхал патту давхар шууст жимбүүр (Kuzhal double reed oboe), 2. Сурбахар буюу Аргил Ситар (Surbahar / bass-sitar)

 

 

 

1. Камаяча хуур (Kamayacha), 2. Пакхавадж бөмбөр (Pakhawaj drum)

 

 

Бенгали, Энэтхэгийн Камак оосорт бөмбөр (Khamak cord drum). Уг бөмбөрийг өөрөөр Катхо (Katho), Каммак (Khammak), Кхаммак (Khammak) Кхомок (Khomok) хэмээн нэрлэдэг.

Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг 4 (2)
1. Талам цан (Talam Cymbals), 2. Жалра жингэнүүр (Jalra small Cymbals) цан, 3. Будбудика дамаран бөмбөр (Budbudika)
Өмнөд Энэтхэгийн Срути Упанга буюу Бхажана Срути туламан бишгүүр (Sruti-Upanga / Bhajana-Sruti bagpipe)
Комбу эвэр бүрээ (Kombu Blowing horn)
Тимила бөмбөр (Тimila drum)
Энэтхэг, Бенгалын Ананда Лахари оосорт бөмбөр (Ananda Lahari cord drum). Уг бөмбөрийг өөрөөр Комок (Komok), Кхамак (Khamak), Ананда Лахар (Ananda Lahar), Губ- Губи (Gub-Gubi) хэмээн нэрлэдэг.
Маця язх нуман ятга (Matsya yazh harp)
Чхаттисгарх (Chhattisgarh) буюу Кухуки шавран шүгэл (Kuhuki clay whistle)