Т
Татар үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Татар үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Татар үндэстий хөгжмийн зэмсэг

 

 

1. Сыбызгы цуур (Sybyzgy), 2. Кубыз хэл хуур (Kubyz Jew's harp)

Татар үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Татар Курай цуур (Tatar Kurai)
Татар гармонь (Tatar Garmony)