Т
Тай үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Тай үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Тай үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

 

1.Тайландын Сиамын Глаунг аэ цом хэлбэрийн бөмбөр (Glawng ae Goblet Drum) , 2.Чап (Chap / Chhap Cymbals) цан (Тайгаар: ฉาบ, Кхмерээр: ឆាប), 3. Кхэнэ (Khene) баглаа бишгүүр (Лаосаар: ແຄນ; Тайгаар: แคน, Вьетнамаар: Кхэн (Khèn), Кхмерээр: គែន), 4. Клуи хөндлөн бишгүүр  (Tайгаар: ขลุ่ย - khlui)

 

 

Тай гонх (Thai gongs)

 

 

 

1.Кхонг вонг яй жигдэлсэн гонх (Khong wong yai gongs), 2. Кхонг вонг лек Khong wong lek жигдэлсэн гонх (Тайгаар: ฆ้องวงเล็ก), 3. Клонг Кхаэк (Klong khaek drum) бөмбөр (Тайгаар: กลองแขก), 4. Клонг сонг на (Klong song na drum) бөмбөр (Тайгаар: กลองสองหน้า)

 

 

 

а. Клонг тхап (Klong thap) бөмбөр. (Тайгаар: กลองทับ) б. Крап Ку (Krap Koo) цохивор, в. Крап пуанг (Krap puang) ташивар, г. Клонг Яо (Klong Yao) бөмбөр

 

 

Клонг Тхат (Klong that large pair barrel drums) хос торхон бөмбөр (Тайгаар: กลองทัด)

 

 

а. Пи (Pi oboe) жимбүүр (Тайгаар: ปี่) , б. Хойд Тайландын Пхин Пиа саваан товшуур (Phin pia), в. Поэнг Манг (Poeng Mang set drums) жигдэлсэн бөмбөр (Тайгаар: เปิงมาง), г. Пон Лан (Pong lang xylophone) модон царгил (Тайгаар: โปงลาง)

 

 

а. Сав бан (Saw bang fiddle) хуур (Тайгаар: ซอบั้ง), б. Сав Дуан (Saw Duang) хуучир (Thai: ซอด้วง), в. Сав сам сай (Saw sam sai) хуучир (Тайгаар: ซอ สาม สาย), г. Сав У (Saw u) хуучир (Тайгаар: ซออู้)

 

 

а. Тхон бөмбөр болон Раммана хэнгэрэг (Thon drum & Ramman tambourine), б. Водэ баглаа бишгүүр (Wode circular panpipe) в. Суенг (Sueng) товшуур (Тайгаар: ซึง), г. Хоёр гар, гарын хуруугаар тоглодог Тапхон (taphon barrel drum) торхон бөмбөр (Thai: ตะโพน), 

Тай үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Крачаппи товшуур (Krachap pi /Grajabpi)
Чакэ (Chakhe) буюу Матаран ятга (Crocodile zither)
Хоёр болон гурван чавхдаст Пхин (Phin) товшуур (Тайгаар: พิณ)
Ранат (Ranat) царгил (Тайгаар: ระนาด)
Сават (Sawat wooden saxophone) модон саксофон
Борооны хүрэл бөмбөр (Bronze Rain drum)
Тайландын Сиамын Пон Лан хонх (Pong lang Bell)
Тайланд Малайзын Санг дун бүрээ (Săng conch shell trumpet)