Пи жимбүүр (2)

 

Тай үндэстний хөгжмийн зэмсэг

Пи жимбүүрийг (Pi oboe - Thai: ปี่) тоглох арга техник нь Камбожын Сралай  (Sralai oboe) жимбүүртэй адил ажээ. Пи жимбүүр нь дотроо Pi chawa (ปี่ชวา), Пи Кланг (Pi klang -ปี่กลาง), Пи мон (Pi mon - ปี่มอญ), Пи най (Pi nai - ปี่ใน), Пи нок (Pi nok - ปี่นอก), Пи чанай (Pi chanai - ปี่ไฉน) гэсэн төрлүүдтэй байдаг.

 

 

Камбожын Сралай  (Sralai oboe) жимбүүр

Пи жимбүүр (2)
Пи жимбүүр (Pi oboe)