Н
Нидерландын хөгжмийн зэмсэг (2)
Нидерландын хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Нидерландын хөгжмийн зэмсэг

 

 

1. Голланд хийл (Holland fiddle), 2. Нидерландад XIV зуунд анхлан буй болсон программчилсан хөгжмийн зэмсэг болох Карильон хонхот цамхаг (Tower carillons the first programmed musical instruments), 3. Нидерланд Жимбүүр (Netherlands Oboe), 4. Жон Баклундын (John Backlund) Марз-6 гитар ("Marz-6" guitar)

 

 

1. Трэкхармоника (Trekharmonika), 2. Рижэрхармоника (Rijerharmonica) 3. Трэкзак (Trekzak)

 

 

Нидерланд синтезатор (Netherlands synthesizer)

Нидерландын хөгжмийн зэмсэг (2)
Шаахай хийл (Shoe violin)
Роммэлпот бүлүүрт буюу үрүүр жижиг ваар (Rommelpot)
Пол Бэкхуизэний (Paul Beekhuizen) Модерн Ракэт (Modern Rackett) Сопрано, Альт, Тенор, Аргил Ракэт (Soprano, Alto/Tenor, Bass)