К
Кавказын хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Кавказын хөгжмийн зэмсэг 2 (2)

 

Кавказын хөгжмийн зэмсэг

Тамур Пандур (Tamur Pandur) буюу Чечень Пандур (Chechen Пандур)

Кавказын хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Дагестаны Агач комуз (Agach komuz). Уг хөгжмийг өөрөөр Авар Пандур (Avar Pandur) буюу Авар Комуз (Avar komuz) хэмээн нэрлэдэг.
Авар хуур (Avar fiddle)