И
Индонезын хөгжмийн зэмсэг 3 (2)
Индонезын хөгжмийн зэмсэг 3 (2)

 

Индонезын хөгжмийн зэмсэг

 

 

Индонез, Малайзын Какапи ятга (Kacapi Zither) буюу Завь хэлбэрийн товшуур (Oriental Boat Lute)

 

 

1. Гендер төмөр царгил (Gender Metallophone), 2. Гендер барунг төмөр царгил (Gender barung Metallophone)

 

 

Бали арлын Модон гахай хэдрэгэн цохивор (Musical Pig Wooden Instrument)

 

 

1. Индонез, Малайзын Талемпонг жигдэлсэн Гонх (Talempong set gongs), 2. Кэлэди хулсан баглаа аман хуур (Keledi bamboo mouth organ), 3. Колинтанг царгил (Kolintang xylophone) буюу Тонг Тинг Танг цогц царгил (Tong Ting Tang set xylophone). Тонг - нам өргийн (Tong - Low tone), Тинг - өндөр өргийн (Ting - Nigh pitch), Танг - дундаж өргийн (Tang - Ton center) царгил гэсэн утгатай ажээ. 4. Индонез Гамбус товшуур (Indonesian Gambus)

 

 

Гамелан дуу хөгжимд ашигладаг Кэпяк хангинагч буюу хүрэл болон төмөр цохивор хавтан (Kepyak bronze / iron plates)

 

 

1. Мирвас бөмбөр (Mirwas drum), 2. Кариндинг хэл хуур (Karinding Jew's harp), 3. Баруун Явагийн Кариндинг Сунда хэл хуур (Karinding Sunda Jew's harp)

 

 

1. Бали арлын Чөтгөрийн дүрт ангархай модон бөмбөр (Indonesia Balinese Wood Carved Demon Slit Drum), 2. Индонезын Суматра арлын Батак (Batak) ястаны Качапи товшуур (Kachapi lute), 3. Бали арлын Кул кул ангархай модон бөмбөр (Indonesian Balinese Kul Kul  Slit Drum)

 

 

Хойд Суматра арлын Батак Тоба омгийнхоны Гонданг жигдэлсэн бөмбөр (Gordang set drums) буюу Гонданг Таганин жигдэлсэн бөмбөр (Gordang Taganing set drums)

 

 

Индонезын хөгжмийн зэмсэг 3 (2)
Суматра арлын Минангкабау (Minangkabau) ястаны тоглох дөрвөн нүх бүхий Салуанг бишгүүр (Saluang bamboo flute)
Ява арлын Гендер (Javanese Gender Metallophone)
Самарын хальсан шигшүүргэ (Indonesia Nut Shaker)
Индонезын Алор (Alor) арлын Моко хүрэл бөмбөр (Moko bronze kettle drum)
Тогунггак (Togunggak) буюу Тогунггу хулсан царгил (Togunggu Bamboo xylophone)
Кэмалак цохивор хөгжим (Kemanak)
Кэлотэк модон цохивор (Kelotek wooden Percussion Instruments)