И
Индонезын хөгжмийн зэмсэг (2)
Индонезын хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Индонезын хөгжмийн зэмсэг

 

 

Индонезын Гамелан дуу хөгжмийн зэмсгүүд (Indonesian Gamelan musical inturments)

 

 

Бали арлын Гамелан дуу хөгжмийн зэмсгүүд (Balinese Gamelan musical inturments)

 

 

Бали Гамелан: 1. Вадон харанга (Gong Wadon), 2. Кемпур гонх (Kempur), 3. Лананг гонх (Gong Lanang), 4. Клентонг харанга (Klentong)

 

 

Бали арлын Төмөр царгилууд 1. Легог (Jegog bronze metallophone), 2. Калунг (Calung bronze metallophone), 3. Угал (Ugal bronze metallophone) , 4. Кантилан (Kantilan bronze metallophone), 5. Пемаде (Pemade bronze metallophone), 6. Панякан (Panyacan bronze metallophone)

 

 

Гентораг жингэнүүр хонх (Gentorag bells)

 

 

Цэн цэн цан (Ceng-ceng)

 

 

Бали арлын хөгжмийн зэмсэг: 1. Арван гонх бүхий Тромпонг жигдэлсэн гонх (Trompong gongs), 2. Арван дөрвөн гонх бүхий Рэёнг жигдэлсэн гонх (Reyong gongs),3. Гангса төмөр царгил (Gangsa bronze metallophone)

 

 

1. Сулин бишгүүр (Suling flute), 2. Келемпунг ятга (Celempung), 3. Кенон жигдэлсэн гонх (Kenong gong)

 

 

1. Кемпянг хос гонх (Kempyang pair gong) буюу Кетук хос гонх (Ketuk / Kethuk pair gong), 2. Сарон төмөр царгил (Saron bronze metallophone), 3. Ребаб бюр (Rebab byur). XIX зуун.

 

 

Бали арлын ангархай модон бөмбөр (Bali bamboo slit drum)

Индонезын хөгжмийн зэмсэг (2)
Индонезын Суматра арлын Цагаан будааны сүрлэн Пуруик урам (Pupuik rice straw horn). Баруун Суматрагийн уг урамын дуу хоёр километрийн зайнд сонсогддог ажээ
Кажар гонх (Kajar gong)
Вали арлын Кэмпли гонх (Balinese kempli gong)
Эмплук гонх (Gamelan Bali Empluk gong)
Бали арлын Семарадана Кенданг бөмбөр (Semaradana Kendang drum).
Бали арлын Бател Кенданг жижиг бөмбөр (Batel kendang smaller drum)
Гамбанг модон царгил (Gambang wooden xylophone)
Бали хулсан бишгүүр (Bali Bamboo Flutes)
Ява арлын Кендаг бөмбөр (Kendang Javanese drum) буюу Кендханг бөмбөр (Kendhang Javanese drum)
Бали бөмбөр (Bali drum)
Бали хулсан цохивор (Bali bamboo percussion instrument)