Ж
Жоуль Ленцийн хууль
Жоуль Ленцийн хууль

 

Цахилгаан гүйдлийн үйлчиллээр халдаг олон тоног төхөөрөмж байдаг. Эдгээр төхөөрөмжүүд нь цахилгааны инергийг дулааны инерги болгон хувиргах зориулалттай билээ. Дулаан болон хувирсан инергийг тооцоолон гаргахын тулд цахилгааны чадлыг цахилгаан гүйдэл гүйсэн хугацаагаар үржүүлдэг.

 

Q = P * t

 

Q - зарцуулсан цахилгаан инерги

P - Цахилгааны чадал

t - Цахилгаан гүйдэл гүйсэн хугацаа

 

Цахилгааны болон дулааны инерги бие биедээ хувирдаг харилцан хамааралтай болохыг харуулдаг энэ зүй тогтлыг 1841 онд Английн физикч Ж.П.Жоуль, 1942 онд Орсын эрдэмтэн Эмилий Христианович Ленц нар тогтоосон тул Жоуль- Ленцийн хууль гэдэг. 

Жоуль Ленцийн хууль
Жоуль Жэймс Прэскотт (1818 - 1889)
Эмилий Христианович Ленц (1804 - 1865)