Ж
Жин ху хуучир (2)

 

Хятад үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Жин ху хуучир (Хятадаар:京胡 - jīng hú) нь хуучирын төрөл дотроо хамгийн бага овор хэмжээтэйд тооцогдох уг хөгжим мөргөлийн хөгжим төдийгүй Бээжин дуурьт голлон хэрэглэгдэнэ.  Нумын хөвчийг адууны дэл сүүлээр үйлдэнэ.

 

 

Бээжин дуурьт Жин ху хуучир нь нэг октавын цар хүрээнээс хэтрүүлэхгүй байхаар голчлон тоглодог ажээ. Жин ху хуучир хоёт чавхдастай нум нь хоёр чавдасны дундуур сүвлэгдэн байршина.  Цар нь бортгон хэлбэртэй бөгөөд царын нүүрийг могойн арьсаар бүрдэг.  

Жин ху хуучир (2)
Жин ху хуучир
Жин ху хуучирч
Жин ху хуучир