Б
Бөөгийн хэнгэрэг 3 (2)
Бөөгийн хэнгэрэг 3 (2)

 

Бөөгийн хэнгэрэг

 

 

Бөөгийн Шүтээн дүрслэл бүхий Индиан хэнгэрэг (Native American tambourine illustrated totem)

 

 

Канад, Гренланд, Европ, Аляскын Инуит Эскимо хэнгэрэг (Inuit Eskimo tambourine)

 

 

Бөөгийн Шүтээн дүрслэл бүхий Индиан хэнгэрэг (Native American tambourine illustrated totem)

 

 

Бөөгийн Шүтээн дүрслэл бүхий Индиан хэнгэрэг (Native American tambourine illustrated totem)

 

 

1. Индиан омгуудын хэнгэрэг (Native American tribes tambourine), 2. Канадын Инуит хэнгэрэг (Canadian - Inuit tambourine)

 

 

Бөөгийн Шүтээн дүрслэл бүхий Индиан хэнгэрэг (Native American tambourine illustrated totem)

 

 

Бөөгийн Шүтээн дүрслэл бүхий Индиан хэнгэрэг (Native American tambourine illustrated totem)

 

 

Бөөгийн Шүтээн дүрслэл бүхий Индиан хэнгэрэг (Native American tambourine illustrated totem)

Бөөгийн хэнгэрэг 3 (2)
Чилийн Мапуче Удганы жатгын хэнгэрэг (Mapuche Shamanic Kultrún tambourine)
Чилийн Мапуче Удганы жатгын хэнгэрэг (Mapuche Shamanic Kultrún tambourine)
Зүүн Гренландын Инуит хэнгэрэг (East greenland - Inuit tambourine)
Хойд Америкийн Индиан хэнгэрэг (North American Indian tambourine). 1927 он.
Саами хэнгэрэг (Sami tambourine / Saami tambourine)
Бөөгийн Шүтээн дүрслэл бүхий Индиан хэнгэрэг (Native American tambourine illustrated totem)