Банам хийл (2)

 

Банам хийл (Banam fiddle) нь Зүүн хойд Энэтхэг, Бангладешын Сантал (Santal) ястангуудын уламжлалт нумт хөгжмийн зэмсэг юм.

 

 

Сантал ястангууд Сантал Банам (Santal Banam), Пхэт Банам (Phet Banam), Тэндор Банам (Tendor Banam fiddle), Дходро Банам (Dhodro Banam), Хука Банам (Huka Banam) зэрэг олон төрлийн Банам хийлийг дуу хөгжимдөө ашиглаж иржээ.

 

 

1. Сантал Банам (Santal Banam), 2. Пхэт Банам (Phet Banam)

 

 

Энэтхэг, Бангладешийн Бэна хийл (Bena fiddle)

 

 

 

Хийлийн нэгдсэн хийц тогтоогүй тул уг хийлийг үйлдэгч хүмүүнээс хэв загвар нь хамааралтай байсаар иржээ.

Банам хийл (2)
Банам хийл (Banam fiddle)
Энэтхэг, Бангладешын Тэндор Банам хийл (Tendor Banam fiddle)
Дходро Банам хийл (Dhodro banam fiddle)
Сантал Банам (Santal Banam)