А
Арабын хөгжмийн зэмсэг (2)
Арабын хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Арабын хөгжмийн зэмсэг

 

 

Ойрхи Дорнод, Кавказ, Армян, Азербайжан, Узбекстан, Турк, Тажикистан, Ираны Уд (Oud / Ud - Aрабаар: عود‎)

 

 

1. Канун ятга (Qanun / Kanun - Арабаар: قانون‎‎), 2. Мактоум (Maktoum) буюу Мактоон (Maktoom), Катэм аргил бөмбөр (Katem large bass drum),

 

 

1.Эртний Месопотамаас гаралтай Иран, Ирак, Азербайжан, Турк, Пакистан, Энэтхэгийн Сантур (Santur) буюу Сантоур (Santour), Сантоор янчир (Santoor) (Arabic: سنطور‎‎), 2.Энэтхэг Ражастханы Камаича (Rajasthan Kamaicha) буюу Камаяча хуур (Kamayacha), Перс, Азербайжанд Каманча (Кamancha), Перс Каманче хуур (Persian Kamanche), 3. Араб, Африкийн Синтир товшуур (Sintir). Арабаар (سنتير‎‎) буюу Хажхоуж товшуур (Hejhouj). Уг товшуурыг Тунис, Сахар, Мароккод Гунбри товшуур (Gunbri) Арабаар: (كمبري) хэмээн нэрлэдэг. 

 

 

1. Перс, Араб, Армян, Турк, Азербайжан, Төв Ази, Кавказын Ней цууран бишгүүр (Ney), 2. Түрэг, Ойрхи Дорнод, Энэтхэг, Африкийн Аргхул хоромсон бялар (Arghūl double clarinet) 3. Египт, Йемен, Иорданы Симсимия Лира ятга (Simsimiyya) Арабаар: (سمسمية‎‎), 4. Тунис, Арабын Мизвад (Mizwad), Мэзоуэд (Mezoued), Мизвид туламан бишгүүр (Mizwid Bagpipe), 5. Египет болон Абиссиний Киссар лира ятга (Kissar). Уг ятгыг өөрөөр Киссир (Кissir), Судан, Египетд Хуучны Нуби лира ятга (Ancient Nubian lyre)  Жиарах Барбэри лира ятга (Gytarah Barbaryeh) хэмээн нэрлэдэг.

 

 

Африк, Өмнөд Ази, Ойрхи Дорнод, Хойд болон Зүүн Африк, Дорнод Европын Цом хэлбэрийн бөмбөрийн (Goblet drum). Арабаар: (دربوكة) ерөнхий нэршил. 

Арабын хөгжмийн зэмсэг (2)
Эртний Египет, Арабын Рик хэнгэрэг (Riq / Rik tambourine - Aрабаар: رق‎). Уг хэнгэрэгийг өөрөөр Рикк (Riqq tambourine) хэмээн нэрлэдэг
Каманча хуур (Кamancha)
Рабаба хуур (Rababa Fiddle)
Мизмар дан болон давхар шууст жимбүүр (Mizmār single and double reed wind oboe)(Aрабаар: مزمار‎‎‎)
Бэндир хэнгэрэг (Bendir tambourine)